Regulamin

Pstryku.pl - Dostawa z kultowych już i ulubionych restauracji Szczecinian

Regulamin Serwisu

Regulamin oraz Polityka Prywatności

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Thaihit Adam Rżysko z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Maciejkowa 21/2, 71-784 Szczecin, zarejestrowanej pod numerem: , NIP: 8512941388, REGON: 321242878 [dalej: jednoosobowa działalność gospodarcza], której przysługują prawa do Platformy a Konsumentami. Restauracje odsyła się do „Ogólnych warunków współpracy dla Restauracji”.

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Spółki (Platformy).

Zamówienie: oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Spółki, a konkretniej Platformy na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Restauracji za pośrednictwem Spółki, a konkretniej Platformy.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Platforma: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.pstryku.pl oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi

Restauracja: podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z usług świadczonych przez Spółkę po zaakceptowaniu przez nią jego zgłoszenia rejestracyjnego, w celu zawarcia i opłacenia Umów.

Dane Restauracji: informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia.

Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Spółkę za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności: publikacja Oferty, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie Zamówień do właściwej Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online – opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji [obsługa płatności].

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.pstryku.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Restauracje.

Systemy Płatności Online: Przelewy24 (Operator płatności – 2. Dane Spółki PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

 1. Dane teleadresowe Spółki działającej pod nazwą „Pstryku.pl

Thaihit Adam Rżysko

Maciejkowa 21/2 71-784 Szczecin
NIP: 851-294-13-88
Adres e-mail: biuro@pstryku.pl

3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez firmę Pstryku.pl, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Firma informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Spółka nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 2. Usługi świadczone przez firmę na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszych OWU mają, w stosunku do nich charakter bezpłatny.
 3. Spółka nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez firmę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez firmę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.pstryku.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: Maciejkowa 21/2 71-784 Szczecin, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pstryku.pl lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.pstryku.pl/new/czat po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez firmę.
 4. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez firmę w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
 7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  – danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  – informacji naruszających jakiekolwiek dobra firmy lub osób trzecich;
  – innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy firmy. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić firmęna jakąkolwiek szkodę majątkową.
 11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 12. Firma zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

 1. Firma publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Restauracji w Platformie, zgodnie z Danymi Restauracji przekazanymi przez Restauracje.
 2. Firma prezentuje wszystkie Dane Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 3. Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Restauracją telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Spółce lub Restauracji.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Firmy, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Restauracji. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Platformie.
 6. W momencie dostarczenia Zamówienia Restauracja może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Konsument nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Konsumentowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. Spółka wskazuje Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
  c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 5. Firma jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Firmę Zamówienia już opłaconego, Firma przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Firma jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze. Dostępność sposobów zapłaty wymienionych w zd. poprzednim jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy firmą Pstryku.pl , a daną Restauracją i może zostać ograniczona. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 ust. 3 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez firmę  informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.
 4. Restauracja upoważniła firmę do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Konsumentów.

9. Zasady Zamieszczanie Wpisów na Platformie przez Konsumentów:

 1. Firma umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane.
 3. Firma jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Platformy. Oceny ujawniane są w ciągu 10 dni. Spółka ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
 4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zd. poprzednim firma może odgrywać jedynie rolę mediatora.
 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta firmy za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.pstryku.pl/new/czat
  b) poczty elektronicznej na adres biuro@pyszne.pl lub
  c) poczty tradycyjnej na adres: Maciejkowa 21/2 71-784 Szczecin
 3. Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

11. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Firmę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

12. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Spółka zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Spółki.

13. Newsletter

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o restauracjach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: https://p stryku.pl/users po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem biuro@pyszne.pl

14. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

Wersja obowiązująca od dnia 2018.01.01

 

 

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na platformie PSTRYKU.PLponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Pstryku.pl przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Pstryku.pl przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

 

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Zamówienie
Dane dotyczące płatności
Komentarze (jeśli dotyczy)

 

2. Opinie o restauracjach

Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o restauracji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę (publikując opinię o restauracji), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem biuro@pstryku.pl Przetwarzamy następujące dane osobowe, kiedy publikują Państwo opinię o restauracji:

Imię i nazwisko (jeśli podano)
Opinia

 

3. Dział obsługi klienta

Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:

Imię i nazwisko
Dane adresowe (jeśli dotyczy)
Dane kontaktowe
Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)
Komentarze (jeśli dotyczy)

 

4. Badanie satysfakcji konsumentów

Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Pstryku.pl (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

 

5. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat nowych restauracji (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:

Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
Kod pocztowy

 

6. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Pstryku.pl wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

Dane dotyczące lokalizacji
Adres IP lub identyfikatory aplikacji
Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
Język strony internetowej
Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu zamawiania.

 

7. Zapobieganie oszustwom
Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Pstryku.pl (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

 

8. Analiza

Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Pstryku.pl (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

 • Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem biuro@pstryku.pl. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszej platformy, Pstryku.pl wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Wykorzystujemy Państwa kod pocztowy i/lub dane dotyczące lokalizacji, na przykład, w celu wybrania restauracji w Państwa miejscu. Firma Pstryku.pl wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom kryminalnym.

Kiedy tego rodzaju zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie prowadzi do wydania negatywnej decyzji na temat Państwa, a Państwo nie zgadzają się z tym, mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem biuro@pstryku.pl. W takim przypadku zadbamy o dokonanie ponownej oceny danej sytuacji. Oprócz tego chcielibyśmy również dowiedzieć się od Państwa, jeśli mają Państwo jakieś sugestie na temat tego, w jaki sposób możemy usprawnić te procesy.

 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Pstryku.pl nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Pstryku.pl wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Ten dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia, zarówno od Państwa, jak i od restauracji. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

 • Udostępnianie danych restauracjom

Pstryku.pl udostępnia Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane adresowe oraz [numer telefonu,] zamówienia) restauracji, którą Państwo wybrali, aby mogła ona dostarczyć Państwa zamówienie. Ponieważ są Państwo bezpośrednim klientem restauracji, restauracja ma własną odpowiedzialność i zobowiązania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do tego, w jaki sposób restauracja przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy kontaktować się bezpośrednio z restauracją.

 • Udostępnianie danych innym osobom (niebędącym restauracjami)

Pstryku.pl nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:

Dostawcy oprogramowania
Partnerzy w dziedzinie wdrażania
Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych. Pstryku.pl będzie wtedy wciąż posiadała całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.

 • Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Pstryku.pl dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

 • Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem biuro@pstryku.pl. Pstryku.pl odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

 • Bezpieczeństwo

Pstryku.pl bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@pstryku.pl.

 • Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.